valsčius

valsčius
val̃sčius sm. (2) KI52, K, Š, Rtr, , FrnW, , valsčiùs (4) Nmj, Dbč, Dg; Lex5, Q24,206,507, R160, 211, N, KI52, KII199, K, M.Valanč, BzB337, M, LL40, ŠT68,129, K.Būg 1. NdŽ, LTEXII40 Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorinis administracinis vienetas: Buvo ir visai mažų valsčių (valsčiukų), esančių apie didžiojo kunigaikščio kaimus ir pilis MLTEIII674. Valsčių tijūnų teisminė ir administracinė galia perėjo dvarų valdytojams MLTEI196. Tad didžiasis kunigaikštis atdavė jo valsčių kitam veldėti S.Dauk. Keli valsčiai sudarė pavietą LEXXXIII54. 2. SD1195, SD400, R386, 519, Sut, I, LL230 valdoma teritorija, valdos: Žemė valsčius (palikimas?) Q507. Ir jų gyvenimas (valsčius) buvo nuog Meso iki Sefar kalno BB1Moz10,30. Suprato jį iš Herodo valsčiaus esantį BPI378. Ciesorius Rymo per dekretą savo visus valsčius parašydino ir pabarus rinkdino SE17. Grūdan garstyčios… neintilpsta aukšti namai, sėnys, plačios žemės, valsčiūs, dvarai, turmės ir kiti tos žemės niekai SPI301. Ir esme gatavi gerą pakajų su jumis daryti ir valsčių valdonams rašyti Bb1Mak13,37. Už tuos pinigus nusipirko sau didelį valsčių Tat. Kožnas sau ponas galėjo savo valsčiuoje žemės barą kam norint dovenoti S.Dauk. Bet šiskart yra žydiški vyrai, kurius tu ant valsčių žemėje Babilonijos įstatei BBDan3,12. Pamet tėvo valsčius, sodas, turtus, tėviškes bagotas brš. 3. CI80, R, 23,314, K, ŠT30, MLTEIII674, LTEXII39–40 mažas administracinis teritorinis vienetas, savivaldybė Rusijos imperijoje, Rytprūsiuose, Lietuvos Respublikoje: Visas valsčius mano valdžio[je] J. Dabar vadina apylinke, o pirma vadinos val̃sčius Trk. Dabar tai vadina apylinke, o tada – val̃sčius Žl. Amtsrots val̃sčiaus to, kursai tą baudžiavą valdė, toks širdings buvo pons K.Donel. Tuo jie visą Vyžlaukio sujudino val̃sčių K.Donel. Mes prieg tam ištyrėm, jog daug kuršių ir lietuvnykų mūsų šio valsčiaus Ragainės ir Tilžės didį deivių alba stabų garbinojimą daro VoL98 (prš). Val̃sčiaus taryba NdŽ. Val̃sčiaus valdyba NdŽ. Val̃sčiaus viršaitis NdŽ. Valsčiaus teismas E. Aš esu tame pačiame val̃sčiuo[je] gimusi i augusi Šts. Val̃sčiaus gyventojai duoda medžiagą, o tie (meistrai) ateina ir padaro tiltus Kur. Tai buvo Onuškio valsčiaũs atsitikimas Auk. Smalvų parapija ir val̃sčius Smalvų Smal. Gasčiūnai prie vokiečių buvo val̃sčius Gsč. Aš par lauką jojau, varteliai girgždėjo, viso val̃sčiaus mergužėlės į mane žiūrėjo JD1128. Mergele mano jaunoji, iš trijų valsčių rinktoji BsO209. Trijų valsčių bernužėliai vienu keliu jojo NS1121. Paskiaus išsimanęs mūravoti Šiauliūse bažnyčią, išrinko nu kiekvieno Šiaulių valsčiaus ūkininko po vieną lietuvišką skatiką M.Valanč. Nei miestelėj[e], nei valsčiuo[je] nebuvo žydo MitIII110(M.Valanč). Su valsčium prasidėti paskutinis dalykas . Mažiausias karališkųjų domenų Rytų Prūsijoje administracinis vienetas buvo valsčius (Amt), kurį sudarė dvaras su apylinkės palivarkais, miškais, įmonėmis ir jiems pajungtais baudžiauninkų kaimais bei vienkiemiais LKVII148.tokio administracinio vieneto įstaiga (tarnyba, žinyba), namai, būstinė: Nuejau valsčiuñ, valsčiaũs pirminykas puolė Vlk. Keturiasdešimts aštuntais metais gruodžio trylektą dieną pašaukė muni į Židikų val̃sčių Žd. Valsčius seniau buvo, va, kur Dvarelis yr Kp. Arklavagį pridavė į val̃sčių Grz. Sėdėjo [seniūnas] valsčiuje už stalo, raštininko pakištus popierius dabino valdiška antspauda ir savo rankos parašu LzP. Ir valsčiun mokesčius nešk, ir kunigui nešk, o iš kurgi aš turiu imti? V.Krėv.tokio administracinio vieneto valdžia: Jis kap val̃sčiaus žmogus, jam pafundija Graž. Val̃sčius paskyrė tris vyrus Pns. Kokis val̃sčius, tokis darbas Dv. Keliai geri – neperdedant. Valsčius rūpinasi M.Katil.tokio administracinio vieneto gyventojai, bendruomenė: Jau suveržtas visas val̃sčius, kaip paukštelis klėtkoj JD209. Ir suprašė valsčių to dvaro LB150. Visas valsčius mane žino, kad aš gėriau su staršina LTR(Ant). Ėmė susirinko valsčius ir visi taip tiesiog Dickui į akis pagavo rėkti Ašb. Daržinės iš pašaro pūstos, miegos be grūdų, valstalis menką duoną beturįs, parakvija biedna P. 4. valstija: Jungtiniai val̃sčiai NdŽ.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • valsčius — val̃sčius dkt. Anksčiaũ vadi̇̀no val̃sčiumi, paskui̇̃ – apýlinke …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • Administrative divisions of Lithuania — This article is about the administrative divisions of Lithuania.Grand Duchy of Lithuania (1251–1569)In the earliest stages of the formation of the Lithuanian state, there had been several lands (Lithuanian: plural – žemės , singular – žemė ),… …   Wikipedia

  • Zweisprachige Ortsnamen in Polen — blau: deutsch, gelb: kaschubisch, grün: litauisch, rot: lemkisch, violett: weißrussisch …   Deutsch Wikipedia

  • волость — ж., укр. волость, блр. волосць, др. русск. волость область, территория, государство, власть , ст. слав. власть τυραννίς, ἐξουσία (Супр.), болг. власт власть , сербохорв. вла̑ст, словен. lȃst, род. п. lastȋ владение, собственность , чеш. vlast… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • Counties of Lithuania — Lithuania This article is part of the series: Politics and government of Lithuania …   Wikipedia

  • Ramygala — Infobox Settlement name = Ramygala nickname = settlement type = City pushpin pushpin label position = pushpin map caption =Location of Ramygala image shield = Ramygala COA.gif latd=55|latm=30|lats=40|latNS=N|longd=24|longm=18|longs=10|longEW=E… …   Wikipedia

  • Bilingual communes in Poland — Yellow: others which are permitted to give German such a statusThe bilingual status of gminas (communes) in Poland is regulated by the Act of 6 January 2005 on National and Ethnic Minorities and on the Regional Languages , which permits certain… …   Wikipedia

  • Gmina Puńsk — Infobox Settlement name = Gmina Puńsk other name = Puńsk Commune settlement type = Gmina total type = Total image shield = POL gmina Puńsk COA.svg subdivision type = Country subdivision name = POL subdivision type1 = Voivodeship subdivision name1 …   Wikipedia

  • Laukininkas — A laukininkas (plural: laukininkai ) was a free peasant in the early Grand Duchy of Lithuania. Laukininkai formed the majority of the Grand Duchy s population.lt icon cite book| url=http://www.lzuu.lt/file.doc?id=17317 |format=PDF |first=Marytė… …   Wikipedia

  • Apskritis — Carte des apskritys avec leurs capitales L apskritis (pluriel : apskritys) est une subdivision territoriale et administrative de Lituanie. La Lituanie compte 10 apskritys, qui portent tous le nom de leur capitale. Chaque apskritis est à son… …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”